Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Cele i zadania

Podstawowym celem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego jest utworzenie dynamicznie rozwijającego się wielkomiejskiego ośrodka, zdolnego do skutecznej konkurencji z innymi ośrodkami metropolitalnymi w kraju i w Europie.

Cele szczegółowe

 • Doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru Metropolii poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki.
 • Wzbudzanie w mieszkańcach poszczególnych miast poczucia dumy z przynależności do wielkiego organizmu miejskiego i przekonania o dostępności, dla każdego, całego potencjału Metropolii.
 • Zachęcanie mieszkańców i przyjezdnych do „odkrywania” Metropolii i świadomego wyboru tego miejsca do życia i pracy.
 • Wytworzenie i upowszechnianie przekonania o wszechstronnych możliwościach wyboru kariery i modelu życia i zachęcenie młodych, dobrze wykształconych ludzi do osiedlania się i pracy w Metropolii.
 • Promowanie w kraju i za granicą wszelkich walorów Metropolii; gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, przyrodniczych..

 

Zadania

Zgodnie ze statutem, Górnośląski Związek Metropolitalny jako związek komunalny realizuje następujące zadania:

 • Ustalanie wspólnej strategii rozwoju dla miast wchodzących w skład Związku zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, celem jej uwzględnienia w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego miast.
 • Realizacja zadań objętych wspólną strategią rozwoju miast wchodzących w skład Związku przekazanych Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień.
 • Pozyskiwanie środków finansowych z krajowych i zagranicznych funduszy celowych na realizację zadań Związku.
 • Zarządzanie drogami przekazanymi Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień.
 • Opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań publicznych należących do właściwości Związku.
 • Aktywizacja rynku pracy na obszarze miast będących uczestnikami Związku poprzez pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na ten cel, a także wspieranie innowacyjnych programów gospodarczych podnoszących poziom konkurencyjności miast – uczestników Związku – w zakresie przekazanym Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień.
 • Opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących zawodów deficytowych i dokonywanie na tej podstawie ocen dotyczących rynku pracy oraz wspieranie edukacji publicznej w szczególności ukierunkowanej na kształcenie w zawodach deficytowych – w zakresie przekazanym Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień.
 • Wyrażanie opinii dotyczących procesów legislacyjnych i decyzyjnych w sprawach objętych przedmiotem zainteresowania Związku ze względu na wykonywane przez Związek zadania na szczeblu krajowym a także wojewódzkim.
 • Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, a także organami administracji rządowej.


Opcjonalnie, miasta na prawach powiatu tworzące Górnośląski Związek Metropolitalny mogą dobrowolnie przekazywać część zadań własnych po wcześniejszej akceptacji Rad Miejskich w zakresie:

 • kultury fizycznej i turystyki
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę
 • kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych
 • utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 • polityki energetycznej
 • wspólnego systemu bezpieczeństwa mieszkańców i opieki zdrowotnej.


 

 

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a